Pasfoto

Stress en burnout specialist.

Med­i­tatie en mind­ful­ness trainingen.

Hulp bij relatie problemen.

Con­flict bemiddeling.

Ik heb mijn achter­grond in bedri­jf­skunde en kwaliteit­szorg. Maar in de wereld van pure cijfers en cer­ti­fi­cer­ing heb ik me nooit hele­maal thuis gevoeld. Voor mij bleef altijd de plaats van de mens in de organ­isatie en in de samen­lev­ing als geheel het belan­grijk­ste. Ik hield me het lief­ste bezig met vraagstukken als:
–Wat betekent werk en alle daarmee samen­hangende veran­derin­gen voor iemand.
–Hoe kun je mee veran­deren en jezelf bli­jven?
–Hoe haal je het beste uit jezelf en hoe kan de omgeving/​organisatie daar­bij een steun zijn?
–Wat motiveert mezelf en de mensen om me heen?

Mensen helpen dit soort vra­gen te onder­zoeken, per­soon­lijke blokkades onder­weg te ont­dekken en helpen die te nemen met behoud van per­soon­lijke waar­den en waardigheid. Dat ben ik uitein­delijk vorm gaan geven door mid­del van de opricht­ing van Buur­man & Co. Daar­bij laat ik me niet alleen inspir­eren door mijn eigen ervar­ing en tra­di­tionele coach­ingsmeth­o­den, maar ook door prag­ma­tis­che ideeën uit de man­age­ment lit­er­atuur en med­i­tatie en ontspan­ning­stech­nieken. Ik voel me daar­bij onder­s­te­und door mijn achter­grond in o.a.:

  • Toegepaste psy­cholo­gie.
  • Accep­tance and Com­mit­ment Therapy.
  • Psy­cholo­gie en boedhisme.
  • Posi­tieve psychologie.

Ik werk vol­gens de ethis­che beroep­scode van de NOBCO.