Sol­lic­i­tatie gesprekken kun­nen beter.

Het is mij een raad­sel waarom er zoveel waarde wordt gehecht aan een een­voudi­ger ontsla­grecht. Hoe een­voudig het ook wordt of is, afscheid nemen van medew­erk­ers en nieuwe medew­erk­ers aan­nemen bli­jft een lang­durige, kost­bare en risi­co­volle oper­atie. De mogelijkheid om een­voudi­ger iemand te kun­nen ontslaan opent tegelijk­er­tijd alle valkuilen die daarmee samen­hangen; de peri­ode met een tekort aan mankracht, de moeizame inwerk­tijd, de risico’s van de ver­keerde keuzes en alle oper­a­tionele kosten die voortvloeien uit het wer­ven en selecteren van nieuwe kan­di­daten. Alleen ontslag zon­der ver­vang­ing ontleent op deze wijze voordeel aan een een­voudi­ger ontsla­grecht.

Ontslag en ver­vang­ing kan beter, effec­tiever en efficiënter.