Alle artikelen.

Goede voorne­mens!’lijst

  • Stop­pen met roken,

  • afvallen,

  • meer bewe­gen,

  • ander werk zoeken,

  • meer aan mijn relaties werken,

  • enz.

Stress is voor losers?

Afgelopen week schreef J.Douma in zijn col­umn over ‚Jeuk­wo­or­den op kan­toor’ in het NRC over stress. Voor wie het nog eens wil lezen is hier de link: Naar col­umn…

VeerNatu­urlijk heeft hij gelijk, want het begrip stress wordt te pas en te onpas maar overal opge­plakt. “Kun je dit even stressen?”, “Niet nu graag ik heb even een stress momen­tje”, “Van­daag eens even een beetje ontstressen”. Alle­maal uit­drukkin­gen van mensen die het gewoon wel eens even druk hebben. Waarom gebruiken ze dan het begrip stress? Zijn ze zelf niet asser­tief genoeg om op een goede manier aan te geven dat ze het gewoon druk hebben, kun­nen ze geen ‚nee’ zeggen? Staat de bedri­jf­s­cul­tuur niet toe dat je dat gewoon eens zegt? Of is stress een mode­be­grip geworden?

Out of the box 4 (slot)

Wie in zijn organ­isatie meer cre­ativiteit wil zien, meer inno­vatie, oor­spronke­lijke en unieke ideeën wil laten ontstaan en groeien, moet inzien dat dit niet alleen de inzet van mensen vraagt, maar ook eisen stelt aan de ruimte waarin die mensen func­tioneren. Er wordt een grote mate van open­heid gevraagd en een cul­tuur die niet halsstar­rig vasthoud aan zijn eigen waar­den, maar ook bereid is die waar­den steeds opnieuw tegen het licht te houden.

Het belang van wandelen.

 MG 2089Er was een tijd dat ik wel eens ging zee­vis­sen. Door een ongelukkige plan­ning was het bijna altijd slecht weer op zo’n dag. Daar­bij komt dat ik eigen­lijk hele­maal geen goede visser ben, ik werp slecht in, gebruik het ver­keerde aas op die betr­e­f­fende dag, en sta altijd op de plek waar op dat moment de vis niet is. Ik stond dan ook meestal voor niks te kleu­men en uit mijn laarzen te waaien. In plaats van open armen bij thuiskomst, van­wege de zelf ver­schalkte maaltijd, ontv­ing ik dan ook slechts mee­warige blikken. Wat zonde van zo’n hele dag!

Out of the box 3

Recent had ik een korte dis­cussie met een lei­d­inggevende bij een grote bezorg­di­enst. Er was iets mis­ge­gaan bij het over­dracht van het enen pro­ces naar het vol­gende. Indien een van de medew­erk­ers klaar was met zijn deel, gaf hijzelf de medew­erker die ver­ant­wo­ordelijk was voor de vol­gende stap, per sms het sein om over te nemen.