Goede voorne­mens!’lijst

  • Stop­pen met roken,

  • afvallen,

  • meer bewe­gen,

  • ander werk zoeken,

  • meer aan mijn relaties werken,

  • enz.

Met dit afvink-​lijstje voor 2018 moet het wel lukken denk ik zo. Waarschi­jn­lijk gaat het echter net als met de meeste van ons. Aan het eind van het jaar moet ik helaas weer vast­stellen dat ik niks heb kun­nen afvinken. Een enkel vinkje heb ik weer uit­gegumd, omdat het toch niet vol te houden was.

Het maken van goede voorne­mens gaat vaak niet gepaard met het beschri­jven van heldere doe­len; hoe ziet mijn doel er uit, welk gedrag hoort daar­bij, wat betekent het voor mijn omgev­ing, enz. Ook een plan dat naar dit doel leidt steekt vaak nogal wankel in elkaar. We willen bijvoor­beeld een dieet vol­gen, maar ver­geten te bedenken hoe dit onder alle omstandighe­den is vol te houden. Wat moeten we aan onszelf veran­deren om deze weg te bli­jven kun­nen vol­gen, zijn er andere obstakels? Bijvoor­beeld kosten of een hele reeks ver­jaarda­gen in de fam­i­lie aan het begin van het jaar.

Plan en doel kun­nen niet zon­der elkaar.

Ik denk dan aan de mooie uit­spraak: “Een doel zon­der plan is een droom, een plan zon­der doel is een nachtmerrie”.

Het is niet iedereen gegeven om makke­lijk plan­nen en doe­len met elkaar te verbinden. Maar je zal miss­chien nog ver­baasd staan over de hoeveel­heid mensen direct om je heen die bereid zijn met je mee te denken. Vrien­den, fam­i­lie, collega’s, en desnoods pro­fes­sion­als. Samen aan­pakken geeft geen garantie, maar wel de beste kansen. Daarom:

Beste en enige goede voorne­men 2018!

  • Zoek hulp, doe het samen.

Plaats reac­tie


Beveiligingscode
Vernieuwen