Out of the box 3

Recent had ik een korte dis­cussie met een lei­d­inggevende bij een grote bezorg­di­enst. Er was iets mis­ge­gaan bij het over­dracht van het enen pro­ces naar het vol­gende. Indien een van de medew­erk­ers klaar was met zijn deel, gaf hijzelf de medew­erker die ver­ant­wo­ordelijk was voor de vol­gende stap, per sms het sein om over te nemen.

Waarom deed niet iedere medew­erker dat zelf, maak duidelijk dat je taak pas klaar is als er behoor­lijk is overge­dra­gen.” Er waren rede­nen te over om dit niet te doen; „niet iedereen had een tele­foon, niet iedereen kon bij de com­puter, dan moest iedereen een wacht­wo­ord hebben, mensen kun­nen het ver­geten, etc.” Er zaten nogal wat dro­gre­de­nen bij, en de rest had opgelost kun­nen wor­den. Het is makke­lijker om te bedenken waarom iets niet te doen dan om te veran­deren. Graag houdt men vast aan oude ingesleten patro­nen en gedrag, ook als deze her­haaldelijk tot fouten lei­den. Ook „lat­er­aal denken” vraagt om gedragsveran­der­ing. Ten­min­ste, indien de inten­tie aan­wezig is om van „out of the box” denken en han­de­len een onderdeel van de bedri­jf­s­cul­tuur te maken. Dit lijkt in ieder geval noodza­ke­lijk in een steeds sneller veran­derende markt. Om voor lan­gere ter­mijn lat­er­aal denken onderdeel te maken van het eigen denken en func­tioneren, of dat van een organisatie/​afdeling/​etc is het noodza­ke­lijk om de tech­nieken te trainen. Daar­voor is vol­doende lit­er­atuur beschik­baar. Beter nog is dit te doen samen met een ervaren cursusleider/​coach. Zijn/​haar hulp en cre­ativiteit zorgt ervoor dat het tempo en de urgen­tie van de veran­der­ing hoog blijft.

lamp
Maar van­daag staan we tegen­over onze eigen medew­erk­ers, met de vraag hoe we een nieuw prod­uct kun­nen gaan ontwikke­len, of hoe we een terugk­erende fout kun­nen voorkomen, of willekeurig welk prob­leem dat nodig opgelost moet wor­den. Het prob­leem sleept al enkele maan­den en tot nog toe heeft geen enkele oploss­ing tot een bevredi­gend resul­taat geleid. We willen het antwo­ord waar nie­mand eerder ooit op is gekomen, iets rev­o­lu­tion­airs en het liefst van­daag. We hebben dus geen tijd om iedereen een inten­sieve train­ing in lat­er­aal denken te geven. Dan kun­nen we altijd de truk­endoos open­gooien om een brain­storm­sessie eens een totaal andere kant uit te laten gaan. Een dri­etal voorbeelden.

Daag de groep bijvoor­beeld eens uit om het prob­leem te zien als een voor­w­erp dat men alle­maal kent. Een aquar­ium als analo­gie voor een steeds lagere pro­duc­tiviteit. „Hoe komt het dat de vis­sen in ons aquar­ium steeds langza­mer zwem­men?” Bespreek hoe de oplossin­gen kun­nen wor­den gebruikt voor het eigen­lijke prob­leem. Ook kan een willekeurig woord uit een woor­den­boek gebruikt wor­den als vergelijk­ing met het prob­leem.
Omk­er­ing van de gewen­ste sit­u­atie kan een andere meth­ode zijn. In het voor­gaande voor­beeld kun­nen we bijvoor­beeld bedis­cus­siëren hoe we een zo laag mogelijke pro­duc­tie kun­nen realis­eren, eventueel tot nul terug gebracht. Hoe kun­nen we de alzo geop­perde ideeën gebruiken om de sit­u­atie weer de goede kant op te bren­gen.
Op provo­cerende wijze kun­nen bijvoor­beeld nieuwe pro­ducten of dien­sten wor­den ontwikkeld. Stel dat je bij een logistieke dien­stver­lener met de huidige organ­isatie en mankracht een pro­duc­tielijn voor aardew­erk moet inrichten. Wat er gebeurt is dat er nieuwe mogelijkhe­den van de ver­schil­lende processen, afdelin­gen, etc aan het licht komen die kun­nen lei­den tot nieuwe producten.

Het is erg belan­grijk dat we vreemde en afwijk­ende ideeën aan het eind van de sessie van tafel vegen, om alsnog voor een con­ven­tionele aan­pak te gaan. Daarmee ont­moedig je mensen om een vol­gende keer mee te gaan in een cre­atief pro­ces. Hier bewi­jst juist het logis­che denken zijn nut. De ideeën moeten op eerlijke wijze geanaly­seerd en beo­ordeeld wor­den. Daarmee komen we aan een belan­grijk aspect dat we niet mogen ver­geten. We mogen alle­maal nog zo cre­atief, lat­er­aal of „out of the box” willen denken, maar de buiten wereld moet daar ook de mogelijkheid voor geven. Open­heid, cul­tuur en urgen­tie zijn begrip­pen die nog aan de orde moeten komen.

Wordt ver­volgd…

Plaats reac­tie


Beveiligingscode
Vernieuwen