Out of the box 1

Enige jaren heb ik onge­con­troleerd met pot­lo­den over papier gekrast en alles was mooi. Ook kon ik bij mijn oud­ers in de tuin in de zand­bak spe­len. Daar werd water heen gesleept om mod­der­stromen te creëren en het zand ver­huisde meer dan eens van de zand­bak naar het ter­ras. Aan deze onmaatschap­pelijke anar­chie kwam een einde.

Out of the box 2

Inno­vatie is de uitdag­ing van deze tijd. Inno­vatie is niet alleen gericht op het ontwikke­len van nieuwe pro­ducten en dien­sten, maar ook de organ­isatie processen en zelfs op het niveau van de taakuitvo­er­ing zijn vernieuwende meth­o­den onont­beer­lijk om con­cur­ren­tievo­ordeel te behalen of behouden. Maar inno­vatie komt niet uit de lucht vallen. Inno­vatie vraagt vaak om nieuwe, vernieuwende ideeën en inzichten. Bestaande kaders en struc­turen moeten opnieuw geanaly­seerd en gewaardeerd wor­den om ruimte te maken voor groei in nieuwe richtin­gen. In de eerste plaats moeten mensen bin­nen de organ­isatie leren hoe ze hun eigen poten­tieel kun­nen benut­ten, zon­der zich te laten hin­deren door hun vaste denkpa­tro­nen. Daar­naast moet de organ­isatie vol­doende ruimte bieden om die ideeën tot volle was­dom te laten rijpen.