Med­i­tatie en mind­ful­ness bijeenkomsten.IMAG0149

Inzet en onder­s­te­un­ing zijn nodig om effec­tief te mediteren of mind­ful­ness te beoe­fe­nen. Inzet komt van jezelf, onder­s­te­un­ing verkrijg je door geza­melijke oefen­ing. Op de woens­dag– en don­derda­gavond zijn er bijeenkom­sten die ruimte geven aan zowel med­i­tatie als mind­ful­ness oefenin­gen. Op deze avon­den is ook ruimte voor indi­vidu­ele coach­ing en advies.

Er zal op de bijeenkom­sten aan­dacht zijn voor ver­schil­lende med­i­tatievor­men alsook mind­ful­ness oefeningen.

  • Leer ontspan­nen.

  • Aan­dacht en con­cen­tratie ontwikkelen.

  • Krijg meer grip op emoties.

  • Leef meer in het hier en nu.

Men beoe­fent wat het beste bij haar of hem past. In prak­tijk betekent het, dat er inlei­din­gen zijn en onder­s­te­un­ing voor ver­schil­lende med­i­taties, maar in de 15 tot der­tig minuten die daar­voor gebruikt wor­den staat het je vrij om je eigen vorm te beoe­fe­nen. Het groot­ste belang zit in de geza­men­lijke beoe­fen­ing, de mogelijkheid ken­nis te maken en te exper­i­menteren met andere med­i­taties en de per­soon­lijke onder­s­te­un­ing die je kunt kri­j­gen. Van het geza­men­lijk oefe­nen gaat een krachtige werk­ing uit die onder­s­te­unt in je dagelijks leven en je aan­moedigt ook thuis verder te oefenen.

Wat kun je verwachten:

  • Weke­lijks uit­leg en achter­grond infor­matie over med­i­tatie vanuit ver­schil­lende tradities.

  • Weke­lijks inspi­ratie om verder mee aan de slag te gaan.

  • Veel geza­men­lijk oefenen.

  • Aan­dacht voor zowel med­i­tatie als mindfulness.
  • Ruimte voor een per­soon­lijk gesprek over pun­ten waar je vast loopt of vra­gen over hebt.

De med­i­taties vin­den gro­ten­deels in stilte plaats. Uit­ge­zon­derd zijn enkele med­i­taties, waar­bij gebruik wordt gemaakt van een geluid of muziek. Ook zijn de med­i­taties voor­namelijk zit­tend, op een kussen, med­i­tatiebankje of een stoel.