Med­i­tatie en mind­ful­ness bijeenkomsten.IMAG0149

Inzet en onder­s­te­un­ing zijn nodig om effec­tief te mediteren of mind­ful­ness te beoe­fe­nen. Inzet komt van jezelf, onder­s­te­un­ing verkrijg je door geza­melijke oefen­ing. Op de woens­dag– en don­derda­gavond zijn er bijeenkom­sten die ruimte geven aan zowel med­i­tatie als mind­ful­ness oefenin­gen. Op deze avon­den is ook ruimte voor indi­vidu­ele coach­ing en advies.

Er zal op de bijeenkom­sten aan­dacht zijn voor ver­schil­lende med­i­tatievor­men alsook mind­ful­ness oefeningen.

  • Leer ontspan­nen.

  • Aan­dacht en con­cen­tratie ontwikkelen.

  • Krijg meer grip op emoties.

  • Leef meer in het hier en nu.