Hier vind je de nieuw­ste berichten. Je com­men­taar wordt op prijs gesteld.

Safety is awareness.WarningCroco

„Safety is aware­ness of your actions”, las ik op een groot span­doek dat bij de ingang van een fab­riek hing. ‚Ben je bewust van je eigen acties, dan leef je langer’, ver­taalde ik voor mezelf. In tussen­tijd zag ik arbei­ders het ter­rein over­steken, met elkaar in gesprek en onder­wijl roerend in een plas­tic bek­ertje, ter­nauw­er­nood ontsnap­pend aan een passerende heftruck waar­van de bestu­ur­der in een druk gesprek was ver­wikkeld met iemand aan de andere kant van een mobiele telefoon.

Out of the box 3

Recent had ik een korte dis­cussie met een lei­d­inggevende bij een grote bezorg­di­enst. Er was iets mis­ge­gaan bij het over­dracht van het enen pro­ces naar het vol­gende. Indien een van de medew­erk­ers klaar was met zijn deel, gaf hijzelf de medew­erker die ver­ant­wo­ordelijk was voor de vol­gende stap, per sms het sein om over te nemen.

Out of the box 4 (slot)

Wie in zijn organ­isatie meer cre­ativiteit wil zien, meer inno­vatie, oor­spronke­lijke en unieke ideeën wil laten ontstaan en groeien, moet inzien dat dit niet alleen de inzet van mensen vraagt, maar ook eisen stelt aan de ruimte waarin die mensen func­tioneren. Er wordt een grote mate van open­heid gevraagd en een cul­tuur die niet halsstar­rig vasthoud aan zijn eigen waar­den, maar ook bereid is die waar­den steeds opnieuw tegen het licht te houden.